آشنایی با لوازم داربستی

آشنایی با لوازم داربستی

آشنایی با لوازم داربستی


بست داربستی SCAFFOLDING

بست چهارپیچ: وزن نوع سبک (1300 گرم) و وزن نوع سنگین ( 1500 گرم)

بست آهنگیر ایران بست: با وزن 1500 گرم